T-Con Cable   BN96-24430B Rev0   YS4122E3T   панель CY-HF320BGLV1V